Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VanHuisz, handelsnaam van Universeel Trading BV, Bussum, Nederland

Deze voorwaarden zijn op 31 oktober 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi en Vechtstreek / Almere onder dossiernummer 32039270 en zijn ter inzage gelegd ten kantore van Universeel Trading BV te Bussum op 31 oktober 2017. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 november 2017 en vervangen alle eerdere algemene voorwaarden van Universeel Trading.

Inhoud

 • Art. 1: Definities
 • Art. 2: Toepasselijkheid
 • Art. 3: Aanbod / Prijs / Aanvaarding
 • Art. 4: Betaling
 • Art. 5: Levering en verpakking
 • Art. 6: Kwaliteit en omschrijving
 • Art. 7: Overmacht
 • Art 8: Ontbinding
 • Art. 9: Reclames/Aansprakelijkheid
 • Art. 10: Doorlevering
 • Art. 11: Voorbehoud van eigendom en rechten en retentierecht
 • Art. 12: Risico
 • Art. 13: Intellectuele Eigendomsrechten
 • Art. 14: Geheimhouding en privacy
 • Art. 15: Wijzigingsbevoegdheid Algemene bepalingen
 • Art. 16: Algemene bepalingen

 

1 Definities

De met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de navolgende betekenis:

 • Aanbieding of Offerte: het Schriftelijke aanbod van de Verkoper om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid Goederen en/of Diensten te leveren
 • Consument: de natuurlijke persoon die voor eigen gebruik, zaken koopt van de Koper.
 • Diensten: alle diensten verband houdende met de levering van goederen en eventuele andere diensten.
 • Goederen: alle door Universeel Trading geleverde goederen van toeleveranciers van Universeel Trading of Universeel Trading zelf
 • Koper: de natuurlijke rechtspersoon handelende in beroep of bedrijf of rechtspersoon die aan verkoper opdracht geeft tot levering van Goederen en/of Diensten en deze in de handel brengt voor eigen rekening en risico en/of gebruik maakt van Aanbiedingen en Diensten van verkoper.
 • Levering: het één of meer goederen in bezit stellen van, respectievelijk het in de macht brengen van de Koper van deze Goederen, dan wel de voltooiing van de Diensten, onder welke titel dan ook
 • Order: de opdracht tot levering c.q. het Schriftelijk accepteren van de offerte van de Verkoper door de Koper. De order leidt tot de Overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van de Verkoper
 • Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Koper en de Verkoper, betreffende de levering van Goederen en/of Diensten, waarop deze Voorwaarden op grond van artikel 2.1 van toepassing zijn
 • Schriftelijk: in deze Voorwaarden wordt het berichtenverkeer per e-mail gelijkgesteld aan Schriftelijke stukken. Met e-mail wordt uitdrukkelijk bedoeld de Elektronisch ontvangen versie en niet de uitgeprinte variant daarvan. Het berichtenverkeer per fax valt ook onder Schriftelijke stukken
 • Verkoper: VanHuisz, een handelsnaam van Universeel Trading BV
 • Voorwaarden: de onderhavige Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Universeel Trading BV

 

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Offertes, Leveringen, Orders en Overeenkomsten van, door of met de Verkoper, in welke vorm dan ook tot stand gekomen.
2.2 Algemene Voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Verkoper en Koper zijn overeengekomen, en dat slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde Overeenkomst.
2.4 De toepasselijkheid van de 'United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods' (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitgesloten.
2.5 Handelstermen gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor Uitleg van Handelstermen opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, een en ander voor zover ze niet strijdig zijn met de onderhavige Voorwaarden.
2.6 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien voor de uitvoering van de Overeenkomst diensten van derden worden betrokken.

 

3 Aanbod/Prijs/Aanvaarding

3.1 Alle Aanbiedingen of Offertes op welke wijze ook uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2  Aanbiedingen of Offertes van de Verkoper kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Aanbieding of Offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand indien Verkoper aan de Koper bericht heeft met deze afwijkingen van de Offerte in te stemmen.
3.3 Een Aanbieding of Offerte van de Verkoper wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen één (1) maand is aanvaard.
3.4 Alle prijzen worden standaard uitgedrukt in Euro (€) en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en verzend- en transportkosten, tenzij door Verkoper uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
3.5 Indien na Aanbieding respectievelijk het tot stand komen van de Overeenkomst er een wijziging optreedt in kostprijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld: grondstoffen, zaken die verkopen van een derde betreffen, lonen, overheidskosten en/of vrachtkosten, dan is Verkoper te allen tijde gerechtigd de prijs en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. De Verkoper zal de Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
3.6 De Overeenkomst komt tot stand doordat de Koper een Schriftelijk of elektronisch aanbod van de Verkoper (de Offerte) door middel van een Schriftelijke of elektronische opdracht aanvaardt.
3.7 Wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst kan alleen Schriftelijk plaatsvinden.

 

4 Betaling

4.1 Koper is verplicht, indien Schriftelijk geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder dat korting, verrekening, opschorting of schuldcompensatie aan de kant van de Koper is toegestaan.
4.2 Koper zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan Verkoper is een vertragingsrente verschuldigd van één (1) procent van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand dat de Koper met de betaling in verzuim is, waarbij een deel van een maand als een gehele maand zal worden berekend, een en ander onverminderd het recht van Verkoper het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel op te eisen en onverminderd de overige aan Verkoper alsdan toekomende rechten.
4.3 Koper zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, inclusief de daadwerkelijke te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies (onder meer advocaat, deurwaarder en eventueel andere derden), die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met omzetbelasting en met een minimum van tweehonderdvijfentwintig Euro (EUR 225,--).
4.4 Onverminderd de betalingsverplichting van Koper houdt Verkoper zich het recht voor de levering van Diensten en/of Goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als Koper niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is.
4.5 In geval van (dreiging van) faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of de instelling van Koper, wordt deze geacht in verzuim te zijn en heeft de Verkoper het recht van toepassing van het bepaalde in 4.2 tot en met 4.4.

 

5 Levering en verpakking

5.1 De door Verkoper opgegeven leveringstijden zijn indicatief. In geval van een tussentijdse wijziging in de opdracht wordt de levertijd verlengd met de tijd die gemoeid is met de uitvoering van de wijziging.
5.2 Overschrijding van de termijn van levering geeft geen recht op verandering van de betalingscondities, korting, schadevergoeding, schadeloosstelling of ontbinding van de Overeenkomst.
5.3 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij partijen vooraf anders Schriftelijk zijn overeengekomen.
5.4 Oponthoud of vertraging van het vervoer komt niet voor risico van de Verkoper. Dit geldt zowel bij franco als niet franco leveringen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
5.5 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient een daartoe bevoegd persoon van Koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5.6 Indien om welke reden dan ook Koper niet in staat is de Goederen op de overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, komen de extra kosten voor maatregelen die Verkoper geheel onverplicht, zo nodig treft voor rekening van Koper.

 

6 Kwaliteit en omschrijving

6.1 Waar de aard van de gebruikte materialen daar aanleiding toe geeft, bijvoorbeeld moeilijk te reproduceren kleuren, moeilijk verkrijgbare stoffen, snel uitgevoerd borduurwerk op verzoek van Koper, aanvaardt Verkoper geen verantwoordelijkheid voor kleine afwijkingen in de uitvoering van de artikelen, tenzij duidelijk sprake is van fabricagefouten, zoals weef-, druk- of constructiefouten
6.2 Kleine afwijkingen binnen de gewone graad van tolerantie, op het gebied van kleur, breedte, gewicht, afwerking en dergelijke worden door Koper aanvaard. De Verkoper accepteert geen klachten hieromtrent.
6.3 In geval van productiefouten in een deel van de geleverde partij Goederen kan de Koper niet de gehele partij retourneren.
6.4 Verkoper staat er niet voor in dat de Goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de Verkoper kenbaar gemaakt is, tenzij het tegendeel tussen partijen in de Overeenkomst is afgesproken.
6.5 Adviezen van Verkoper omtrent toepassing van geleverde Goederen zijn vrijblijvend en leiden niet tot aansprakelijkheid voor de wijze van toepassing van het geleverde.
6.6 Garantie: De garantieperiode en afhandeling door de Verkoper is gelijk aan de garantieperiode en de afhandeling die door de merkfabrikant wordt gehanteerd. De Koper word geacht op de hoogte te zijn van de garantie-afwikkeling gehanteerd door zowel de Verkoper als de merkfabrikant.

 

7 Overmacht

7.1 De tussen partijen overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de Verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
7.2 Van overmacht aan de zijde van de Verkoper is sprake, indien de Verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Verkoper als bij leveranciers of toerekenbaar tekortkomen van leveranciers, van wie de Verkoper de benodigde materialen, grondstoffen of Goederen moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de Verkoper ontstaan.
7.3 Indien door overmacht de levering van Goederen of Diensten meer dan drie maanden vertraagd wordt, heeft zowel Verkoper als Koper het recht de Overeenkomst met inachtneming van een Schriftelijke aanzegging te ontbinden. Verkoper en Koper hebben geen recht op enige betaling van kosten of andere schadevergoeding op wat voor grond dan ook.
7.4 Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat de leveranciers van Verkoper de Verkoper hogere prijzen in rekening brengen, is de Verkoper gerechtigd deze verhoging aan de Koper door te berekenen.
7.5 Indien de overmacht intreedt terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Verkoper recht op betaling van het deel van de verschuldigde koopsom dat betrekking heeft op de reeds geleverde Goederen.

 

8 Ontbinding

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke Schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
8.2 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen door Schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.
8.3 Indien Koper op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Koper bewijst dat Verkoper ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
8.4 Bedragen die Verkoper vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.5 Ontbinding van de Overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.
8.6 Verkoper kan zonder ingebrekestelling, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst zijn Overeenkomst met de Koper geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

 • (a) de Koper in staat van faillissement wordt verklaard;
 • (b) het faillissement van de Koper wordt aangevraagd dan wel de Koper zelf zijn faillissement aanvraagt;
 • (c) (voorlopige) surseance van betaling ten aanzien van de Koper wordt verleend;
 • (d) een regeling met de schuldeisers van de Koper wordt getroffen;
 • (e) de Koper de vrije beschikking over (een substantieel deel van) zijn vermogen verliest, bijvoorbeeld door beslaglegging;
 • (f) de Koper overgaat tot staking van zijn onderneming of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen liquidatie van de onderneming of de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap;
 • (g) een besluit tot ontbinding van de Koper als rechtspersoon is genomen;
 • (h) de Koper tot boedelafstand overgaat;
 • (i) derden, niet zijnde groep- of dochtermaatschappijen als bedoeld in respectievelijk de artikelen 2:24b en 2:24a van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect zeggenschap verkrijgen over de activiteiten van de Koper;
 • (j) de Koper enige uit kracht van de wet of de overeenkomst op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt, dan wel in strijd handelt met de overeenkomst en/of de Voorwaarden.

8.7 Verkoper is wegens alle bovengenoemde beëindigingen nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
8.8 In geval van ontbinding van de Overeenkomst zullen alle Goederen en/of Diensten die in het kader van de Overeenkomst in het bezit van Koper zijn gesteld, direct aan Verkoper worden teruggeleverd.

 

9 Reclames/Aansprakelijkheid

9.1 Koper dient eventuele gebreken aan Goederen en/of Diensten, anders dan genoemd in artikel 5.5., binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Goederen en/of Diensten - of indien de Goederen en/of Diensten worden geleverd in gedeelten, veertien (14) dagen na levering gedeelte - schriftelijk aan Verkoper mede te delen, bij gebreke hiervan vervalt elk reclamerecht, het eventuele recht van de Koper op aansprakelijkheidsstelling van de Verkoper, alsmede elke aanspraak op eventuele schadevergoeding die hieruit voort zou kunnen vloeien.
9.2 Reclame geeft de Koper nimmer het recht zonder schriftelijke toestemming van Verkoper betaling op te schorten of het te betalen factuurbedrag te verrekenen.
9.3 Behoudens het overige bepaalde in deze Voorwaarden is iedere aansprake­lijkheid voor schade welke door de Koper en/of Consument zou worden geleden en die bij Koper is gereclameerd, als direct of indirect gevolg van te late, onvoldoende of onjuiste levering alsmede van ondeugdelijkheid van de door de Verkoper verkochte Goederen en/of Diensten of onderdelen daarvan uitdrukkelijk uitgesloten, behalve in het geval van schadeclaims van Consumenten, gereclameerd bij Koper, voor zover deze gebaseerd zijn op de regeling van productaansprakelijkheid.
9.4 De overige eventuele aansprakelijkheid (anders dan genoemd in artikel 8.3) van de Verkoper uit hoofde van een Overeenkomst wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst strekt tot levering van meerdere soorten Goederen en/of Diensten wordt de bedongen prijs gesteld op die Goederen en/of Diensten die de directe schade hebben veroorzaakt. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een maand, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op de daadwerkelijk voor de Goederen en/of Diensten betaalde vergoedingen in de maand voorafgaand aan het ontstaan van de schade (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 25.000,- (vijfentwintigduizend Euro), exclusief BTW. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • redelijke kosten die de Koper zou moeten maken om de prestatie van Verkoper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Koper wordt ontbonden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.5 De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000,- (één miljoen tweehonderd vijftig duizend Euro).

 

10 Doorlevering

10.1 Het is Koper verboden recepturen en/of formuleringen te vermengen en/of te modificeren dan wel de primaire verpakkingen van de Goederen te veranderen c.q. modificeren. Onder primaire verpakking wordt verstaan: de originele verpakkingen van het receptuur en/of de formulering en/of de Goederen. De recepturen, formuleringen en primaire verpakkingen van Goederen dienen verkocht en geleverd te worden zoals deze verkregen zijn van Verkoper.
10.2 Het is de Koper niet toegestaan om de Goederen op zodanige wijze te verkopen dat afbreuk aan het imago van het merk van de Goederen.

 

 

11 Voorbehoud van eigendom en recht van retentierecht

11.1 Alle aan de Koper geleverde Goederen blijven eigendom van Verkoper totdat alle bedragen die de Koper verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Goederen of verrichtte of te verrichten Diensten, evenals alle overige bedragen die de Koper wegens het tekortschieten in de betalings- verplichting verschuldigd is, volledig aan Verkoper zijn voldaan.
11.2 Zolang de eigendom van de Goederen en/of Diensten niet op de Koper is overgegaan, mag deze de Goederen en/of Diensten niet verpanden, of aan een derde één of ander recht daarop verlenen, behoudens het hierna bepaalde.
11.3  Onverminderd de overige bevoegdheden heeft de Verkoper zolang alle vorderingen, in ieder geval die uit hoofde van de Overeenkomst, niet zijn voldaan, het recht de geleverde Goederen en/of Diensten terug te nemen/te halen, ook ingeval van wanprestatie, faillissement of surseance van betaling van de Koper. Voor dat geval verleent de Koper de Verkoper reeds thans toestemming zijn terreinen en opstallen te betreden.
11.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren. De Koper is voorts verplicht de Goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren. Alle aanspraken van de Koper op de verzekeraars van de Goederen uit hoofde van genoemde verzekering zullen, zodra de Verkoper zulks wenst, aan de Verkoper worden gece­deerd tot zekerheid van de vorderingen van Verkoper op de Koper.

 

12 Risico

12.1 Het risico van onder meer verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, Goederen en/of Diensten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke
 beschikkingsmacht van de Koper of een hulppersoon van de Koper zijn gebracht.

 

13 Intellectuele Eigendomsrechten

13.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Goederen en/of Diensten, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Verkoper, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Koper verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Koper tot verveelvoudiging van Goederen en/of Diensten, of andere materialen is uitgesloten. Een aan Koper toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.
13.2 Daarbuiten zal Koper zich onthouden van elk gebruik van handelsnamen, domeinnamen, woord-, vorm- en beeldmerken, modellen, auteursrechten, knowhow en octrooien van Verkoper, op straffe van een dwangsom van € 2.500 per dag in overtreding, tenzij anderszins overeengekomen in de Overeenkomst.
13.3 Koper garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de IE rechten van Verkoper of van derden waarbij Verkoper een (exclusieve) licentie heeft bedongen, deze rechten ongeldig maakt en/of de eigendom van de rechthebbende en/of het exclusieve gebruiksrecht van Verkoper van deze IE rechten in gevaar brengt.
13.4 Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen.
13.5 Voor zover er gedurende de duur van de Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan verband houdende met de Goederen van Verkoper en/of diens toeleveranciers en, voor zover deze al dan niet gedeeltelijk bij Koper berusten, zullen deze (gedeeltelijke) rechten op eerste verzoek om niet overgedragen worden aan Verkoper of diens toeleveranciers, tenzij Verkoper of diens toeleveranciers het redelijk acht Koper hiervoor een vergoeding te betalen.
13.6 Indien mocht blijken dat derden gebruik maken van de IE rechten, of andere merken, modellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten, knowhow, octrooien en dergelijke toebehorende aan Verkoper of diens toeleveranciers, of op een andere wijze dit systeem trachten na te bootsen of handelingen te verrichten, die bij het publiek verwarring stichten, dan wel anderszins als inbreukmakend kan worden geacht zodanig dat partijen bij hun Overeenkomst daarvan schade kunnen ondervinden, dan zal de Verkoper, indien Verkoper dat nodig acht, die maatregelen – ook gerechtelijke – nemen, die kunnen leiden tot een zo spoedig mogelijk einde van deze onrechtmatige handelingen.
13.7 Koper zal, zodra hem mocht blijken van handelingen als hierboven omschreven, Verkoper daarvan onmiddellijk in kennis stellen.
13.8 Niets uit de publicaties c.q. informatie omtrent Goederen van de Verkoper, daarbij inbegrepen merknamen en/of afbeeldingen, mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Verkoper worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, met uitzondering van hetgeen Verkoper en Koper overeengekomen zijn in de Overeenkomst.

 

14 Geheimhouding en privacy

14.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de Overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
14.2 Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de Overeenkomst een geheimhoudingsplicht op.
14.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.
14.4 Indien Koper een bestelling plaatst bij Verkoper, dan worden de gegevens van Koper en diens medewerkers opgenomen in het klantenbestand van Verkoper. Verkoper zal persoonsgegevens gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
14.5 Verkoper zal persoonsgegevens niet aan een ander persoon of partij verstrekken zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Koper.

 

15 Wijzigingsbevoegdheid

15.1 Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper eenzijdig aan te passen c.q. te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen ten opzichte van Koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

16 Algemene bepalingen

16.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen partijen voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Verkoper ervoor kiest om tegen de Koper te procederen voor de bevoegde rechter in enige andere vestigingsplaats.
16.3 In het geval dat de Verkoper om haar moverende redenen afstand doet van enig recht of de Koper op andere wijze tegemoetkomt, zullen deze tegemoetkomingen beperkt zijn tot de specifieke omstandigheden van het geval en hebben deze geen enkele invloed op de rechten die de Verkoper in andere situaties kan doen gelden.
16.4 In het geval dat een of meer bepalingen in de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn van deze Voorwaarden afwijken, dan geldt het bepaalde in de Overeenkomst, tenzij expliciet anders is bepaald in de betreffende bepaling in de Overeenkomst.
16.5 Indien enige bepaling van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet geldig is, blijven de Overeenkomst en/of Voorwaarden voor het overige van kracht. Indien de ongeldige bepaling een kernbeding betreft, zullen partijen een nieuw beding overeenkomen dat zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling van partijen en dat wel rechtsgeldig is. Indien de bepaling geen kernbeding betreft zal de Verkoper met inachtneming van artikel 2.3. een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige bepaling benadert. 

Vragen?
Neem contact op via Whatsapp 
035 - 820 0942
Folder